Det er faktisk mogleg å «lure» silda til å endre gytetidspunkt. Illustrasjonsfoto: Kjartan Mæstad / Havforskingsinstituttet
Det er faktisk mogleg å «lure» silda til å endre gytetidspunkt. Illustrasjonsfoto: Kjartan Mæstad / Havforskingsinstituttet

Havforskarar lurte silda til å endra gyteperiode

Norske havforskarar narra norsk vårgytande sild til å tru at det var haust når det eigentleg var vår. Då endra silda gyteperiode.

Kvart år i februar-mars kjem store mengder norsk vårgytande sild inn til kysten for å gyta. Dette er i motsetnad til mesteparten av silda i Nordsjøen, som gyter om hausten. Forskarane ved Havforskingsinstituttet ynskte å finna ut kva som gjer at den vårgytande silda gyter om våren, og om det var mogleg å endra gytetidspunkt.

– Me ville testa om gytetida er påverka av daglengda, som aukar om våren og minkar om hausten, seier leiar for prosjektet, Florian Berg, til nettsidene til Havforskingsinstituttet.

For å finne ut av dette har Berg og kollegaene hans gjort eit eksperiment over tre og eit halvt år. Dei avla opp larvar av vårgytande sild i to like tankar.

I den eine tanken styrte dei lyset slik at det følgde den naturlege dagslysvariasjonen i havområdet utanfor Bergen, der silda blei fanga.

I den andre tanken vart lysregimet endra med eit halvt år, slik at dagane her vart lenger medan dei vart kortare i naturen, og motsett.

Temperatur, mattilgang og andre miljøforhold var elles identisk i dei to tankane.

Resultatet viser at silda venta til dei opplevde at dagane blei lengre før dei vart gyteklare, slik at heile prosessen vart skoven på med seks månader. Dermed kan dei slå fast at det er lengda på dagane som styrer den biologiske klokka til silda.