Regjeringa har valt å prioritera gratis ferjer til øysamfunn utan fastlandssamband. Frps Helge André Njåstad meiner det same burde gjelde båtruter. Foto: Hallvard Østrem/ NPK)
Hadde alle sjøfolk slutta når dei fylte 60 år, ville mange ferjer og skip her i landet ha lege til kai. (Foto: Hallvard Østrem/ NPK)

Helge André Njåstad har fått (mellombels) svar frå samferdsleministeren:

Regjeringa greier ut gratis båtruter

Regjeringa reknar på kor mykje det vil kosta å innføra gratis båtruter til øysamfunn utan fastlandssamband, men utrekninga lèt venta på seg.

Det er stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) som har bede samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om ei slik utrekning, etter at ministeren tidlegare har sagt at dette ikkje er prioritert. Njåstad peikar på at mange reagerer på dette og at det truleg større distriktsutfordringar for desse samfunna enn for dei som har ferjetilbod. Han meiner ei slik utrekning er viktig å ha til framtidige budsjett og vurdering av tiltak for distrikta.

Nygård har tidlegare antyda at utrekninga skulle vera klar 26. januar, men har no bedt om betre tid.

– Utgreiinga har reist fleire spørsmål som framleis ikkje er løyste, til dømes knytt til om berre delstrekningar av ei rute skal vere gratis, korleis ein handsamar område som blir opererte av både ferje og hurtigbåt, om ein skal ta med veglause samfunn som ikkje er øyer, eller som er veglause berre delar av året (pga. vinterstengt veg). Utilsikta etterspurnadseffektar må og vurderast slik at ikkje ein liten lokalbåt blir fylt av cruiseturistar fordi det er gratis, skriv samferdselsministeren.