SV og regjeringa er samde om straumpakke. Fredag morgon la dei fram pakken i Stortingets Vandrehall. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
SV og regjeringa er samde om straumpakke. Fredag morgon la dei fram pakken i Stortingets Vandrehall. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

SV og regjeringa samde: Staten tek større del av straumrekninga

Ap, Sp og SV er samde om straumpakke. Staten tek ein større del av rekninga for høge straumprisar, og den nye nettleigeordninga blir utsett.

Ordninga samla sett er styrkt med 1 milliard kroner, seier Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland på ein pressekonferanse fredag morgon.

Staten tek 55 prosent av rekninga for det overskytande når kilowattprisen overstig 70 øre.

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høge straumrekningar. Straumpakken som vi no er samde om, skal raskt bankast gjennom i Stortinget, seier han.

Ap, Sp og SV forhandla om avtalen til seint torsdag kveld.

Bustøtteordninga blir utvida

Dei er òg samde om at bustøtteordninga skal utvidast slik at rundt 40.000 nye mottakarar kan komme inn i ordninga. Det skjer ved å justere inntektsgrensene og eigendelane.

I tillegg blir formuesreglane endra mellombels slik at fleire som eig bustad, også kan komme inn i ordninga. For eksisterande bustøttemottakarar vil forslaget innebere ei gjennomsnittleg ekstrautbetaling på om lag 1.900 kroner. For nye bustøttemottakarar vil avtalen innebere ei gjennomsnittleg utbetaling på 2.800 kroner.

Totalt blir bustøtta auka med 465 millionar kroner.

Det er òg semje om at rammetilskotet til kommunane blir auka med 200 millionar kroner for å dekkja meirutgifter til sosialhjelp som følgje av høge straumprisar.

Ny nettleigeordning blir utsett

Den nye ordninga for nettleige skulle eigentleg innførast frå årsskiftet, men dette skjer likevel ikkje. Den blir no utsett på ubestemd tid.

– Mange har frykta at den nye nettleigeordninga ville gi auka utgifter på toppen av ei allereie høg straumrekning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland seier den nye ordninga har vore og er omdiskutert. Mange forbrukarar er usikre på effekten av ordninga og korleis dei skal stelle seg, påpeikar han.

Partia meiner derfor at det ikkje er formålstenleg å innføra endringa no.

Ny ordning for burettslag

Ei ny ordning som gir likebehandling av hushald i burettslag, sameige, aksjeleilegheiter og einebustader, skal på plass.

Hushald i burettslag, sameige og aksjeleilegheiter blir kompenserte for både forbruk for fellesmålt straum og individuelle målarar, og for same tidsperiode som andre hushald.

– Ordninga for burettslag, sameige og aksjeleilegheiter med fellesmålt straum må etablerast raskast mogleg, innan utgangen av januar for burettslag og første kvartal for andre leilegheiter. Dermed kan hushald kunne kompenserast for fellesmålt straum i desember, januar, februar og mars fyrste kvartal 2022, seier Aasl