Her starta skuleutbyggingsdiskusjonen: Ved grønt lyst for Selbjørn skule med idrettshall.
Her starta skuleutbyggingsdiskusjonen: Ved grønt lyst for Selbjørn skule med idrettshall.

Skulesaka frå avisarkivet

Korleis omtala Marsteinen saka som førte til at to grendesskular vart lagde ned, og Stoebø skule vart bygd for liten? Det kan kasta litt meir lys på saka som kontrollutvalet diskuterte delar av.

 1. juni 2013

Inga nedlegging, slår lokalpolitikarane fast.

– Austevoll er ikkje modent for å endra skulestrukturen. Me vel å lytta til bygdene, sa leiar i utval for oppvekst og kultur, Renate Møgster Klepsvik (Frp), som helst såg at ein satsa på ein storskule for nordre delemn av Austevoll. Tidlegare på året hadde de vore folkemøte om lokalisering, og høyringsrunde med first til 20. mai. Året i førevegen meinte Tippetue arkitekter at Eidsbøen var det beste alternativet for å plassera ein slik skule. Samstundes var det lova kommunale midlar til skuleutbygging på Selbjørn, våren 2012.

 1. november 2013

– Eg er redd me rustar opp ein gamaldags skule, som ikkje er tilpassa trongen i framtida, sa opposisjonspolitikar Ingrid Møgster (A) då formannskapet diskuterte budsjett og budsjettplan. Ho fekk det glatte lag av Helge André Njåstad (Frp).

– No som anbodsgrunnlaget er sendt ut, kan me ikkje gå attende og seia at vedtaket var dårleg. Kva signal sender det ut tol dei som teiknar og reknar på anboda? spurde Njåstad.

 1. februar 2014

Det vert berre levert inn anbod på Storebø skule. Verken Kolbeinsvik eller Trolandshamar var interessant nok for Austevoll trelast, Engevik og Tislevold og JH Nævdal Yrkesbygg.

– Me har sett oss litt om rundt dei andre skulane, og synest mellom anna at skulen på Hundvåkøy var vanskeleg å gjera noko med. Her var det mykje som er i dårleg stand og vanskeleg å gjera noko med, sa Magne Tislevold hos ein av tilbydarane.

 1. februar 2014

Skulebygga i Kolbeinsvik og på Trolandshamar ville kosta over 50 millionar kroner å bringa opp til helseverngodkjenning. Rapportane vart ikkje lagt fram for politikarane.

– Tilstandsrapportane var ikkje noko relevante saksdokument etter at det vart fatta vedtak om å lysa ut anbod på både Storebø, Trolandshamar og Kolbeinsvik skule, sa rådmann Helge Skugstad til Marsteinen.

Opposisjonen ved Høgre sin gruppeleiar Liv Bente Storebø undrar seg over kvifor rapportane er stenpla inn den 17. februar 2014, men er datert oktober 2013.

 1. februar 2014

GROV FEIL AV KOMMUNEN er overskrifta på oppslaget i avisa. Jusprofessor Jan Frithjof Bernt seier det slik når han omtalar at kommunen ikkje hadde ført dei to rapportane om tilstanden på Trolandshamar og Kolbeinsvik i postjournalen sin. Varaordførar Edvard Johannes Stangeland (den gongen SP) visste om rapportane, medan ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) var uvitande om dei. Tidlegare ordførar Helge André Njåstad roar gemytta.

– Fyrst no når anboda er opna er rapportane av interesse og gitt dei folkevalde. Dette er storm i eit vassglas.

Ordførar Møgster Klepsvik er langt frå nøgd.

– Der er uaksepabelt at politikarane ikkje fekk dei ferdige rapportane då dei kom inn til kommunen, sa ho.

Mons-Ove Hauge (H) har på si side store vanskar med å forstå grunngjevinga om at rapportane ikkje var relevante lenger.

 1. mars 2014

Rådmann Skugstad innrømmer at rapportane skulle ha vore journalførte.

– Ja det er ein administrativ feil, sa han om rapportane som låg i skuffa hans.

Skugstad vart tilsett i stillinga i desember 2013.

Politikarane diskuterte saka i kommunestyret.

– Kan me risikera å fatta eit vedtak me eigentleg ikkje synest er godt nok? Spurde Ingrid Møgster (A) med adresse til skuleutbyggingsvedtaket nokre veker fram i tid.

 1. april 2014

Nævdal Yrkesbygg skal reisa ny skule på Storebø. Prisen er 96 millionar kroner. Austevoll trelast leverte inn eit anbod som låg 15,4 millionar kroner over, medan Engevik og Tislevoll ikkje ein gong gjekk i forhandlingar etter p la levert eit anbod som låg 66,5 millionar kroner over bergensarane sitt tilbod.

 1. april 2014

Mange politikarar var kritiske til prosessen som enda opp med å gje kontrakt til Nævdal. Narve Møgster (Frp) ynskte å starta prosessen på nytt.

– Om me byggjer denne skulen og står ved vedtaka om å renovera Trolandshamar og Kolbeinsvik, vil det kosta oss minimum 160 millionar kroner, sa Møgster. I staden ville han byggja ein ny skule på ein heilt ny tomt.

Rådmann Skugstad sa at skuklestrukturen skal diskuterast i ei anna sak, der det godt kan vera at tilrådinga blir å flytta elevane frå Kolbeinsvik og Trolandshamar til Storebø.

Kurt Frank (H) meiner han som lokalpolitikar har mista kontrollen på prosessen.

I ei anna sak i same avis spør leiaren i Bergen arkitektforum Jørgen Grahl-Madsen fylgande spørsmål.

– Skulen … kunne like godt ha vore ei militærbrakke. Bygget sender ingen signal om at det er ein inspirerande stad å vera.

Skulen vart teikna som ein del av ei totalentreprise av tilbodsvinnaren.

 1. april 2014

Å leggja ned tre bygdeskular: Møkster, Kolbeinsvik og Trolandshamar er det beste alternativet. Lars Knut Aarland (Sp) er ikkje særleg imponert.

– På sett og vis torperderer grunngjevinga frå rådmannen heile anbodsprosessen. Her var føresetnaden at me skulla ta vare på dagens struktur, seier han til avisa.

FAU-leiarane ved Kolbeinsvik og Trolandshamar er kritiske. Hans Erling Sandtorv på Hundvåkøy viser til at dei er lovde at skulen deira skal bestå. Kjetil Kolbeinsvik meiner på si side at skulen hans har resultat i nasjonalt toppsjikt.

 1. mai 2014

Med tolv mot ni stemmer vart det  vedteke å byggja Nævdal-skulen på Storebø. Grethe D. Ringdal (H) ville ha skikkelege kostandar på renovering av bygdeskulane før dei var på å skriva kontrakt med Nævdal om Storebø. Helge André Njåstad gjekk på talarstolen.

– For Framstegspartiet sin del meiner me at strukturemdringar må komma frå bygdene sjølve, og ikkje verta tredd nedover øyro deira, sa Njåstad og viste til prosessen då Vinnes vart avvikla. Han gav òg pepar til lokalavisa, som han meinte hadde feiltolka mykje mellom linene gjennom heile skulesaka.

Kai Eliassen (KrF) peika på at ein hadde gått baklengs inn i ein strurkturdebatt. I avstemminga stemde Edvard Johannes Stangeland (SP) og Kai Eliassen (KrF) saman ned Frp-benken for å reisa

 1. oktober 2014

Det er for mykje å bruka 56 millionar kroner på å setja i stand bygdeskulane, meiner ordførar Møgster Klepsvik. Sweco-rapportane, dei som vart gløymde i rådmannskuffa, estimerer eit investeringsbehov på 38,5 millionar på Trolandshamar og 17 på Kolbeinsvik.

– Det er på tide å rydda opp før det vert for seint. Me er nøydde til å sjå heilskapen, og vurdera desse investeringane opp mot den pedagogiske kvaliteten og det generelle oppvekstmiljøet me kan gje alle elevane våre, sa Møgster Klepsvik. Dei 56 millionane vil ikkje gje noko nybygg, men ein minimumsstandard, med ein framleis dyr struktur.

Rådmann Skugstad meiner at Storebø skule vil ha 370 elevar i 2025 dersom ein flyttar elevane frå Trolandshamar.

– Basert på ar me i einskilde store årskull kan nytta oss av tre paralellar, meiner me at skulen vil vera stor nok fram til 2030, før han eventuelt må utvidast noko, sa Skugstad til Masteinen. Samstundes understreka han at desse utrekningane bygde på høge folkevekstprognosar.

 1. oktober 2014

To barneskular er framtids for Austevollskulen, meiner rådmannen. Han peikar på lærartettleik, og at det skal vera mellom fem til seks millionar kroner å spara på å slanka talet av skular. FAU-leiaren i Kolbeinsvik trekkjer kvaliteten i Sweco-rapportane i tvil.

 1. oktober 2014

– Me burde ha kunna spola attende og hatt lokaliseringsdebatten fyrst. Det var naudsynt å komma i gang med sesse prosessane allereie i vår, sa Kai Eliassen (KrF).

Helge André Njåstad meinte at bygdene ikkje var mogne for tanken på ein stor skule i kommunen då Renate Møgster Klepsvik lanserte idéen, og at kostnadane ved å flikka på gamleskulane vart langt høgare enn det politikarane hadde trudd.

Skugstad sa på si side at bygdeskulane vert kostbare, og at ein for 56 millionar ikkje får moderne skulebygg, men berre tetta manglar knutt til mellom anna helsevern og brannsikring.

Ingrid Møgster (A) meinte at lokalpolitikarane hadde vore med og ført innbyggjarane bak lyset. Ein dryg påstand, kontra Helge André Njåstad (Frp).

 1. oktober 2014

Thomas Johnson, rektor ved Kolbeinsvik skule, tek bladet frå munnen,

– Når der er snakk om gode prosessar, har kommunen ein lang ved å gå.

For tre veker sidan sat me og rekna på kva me fekk gjort for ti millionar. Nokre dagar seinare fekk me beskjed om ar rådmannen råda til nedlegging, sa Johnson som var del i ei brukargruppe som skulle finna kostnadane på renovasjon av skulane. Mange av medlemmane meinte at Sweco-tala var for høge.

På eit folkemøte på Storebø orsaka ordføraren prosessen.

– Dette vert eit løftebrot frå politikarane. Me får ikkje sett sett skulane i den standen som tidlegare er lova for 60 millionar kroner. Det kan ikkje lovast og lygast meir, sa ordførar Møgster Klepsvik.

Kjetil Kolbeinsvik i FAU i Kolbeinsvik meinet at manglande tilbod på renovering av dei to bygdeskulane skuldast dårleg anbodsgrunnlag.

 1. november 2014

Bygdefolket på Hundvåkøy og i Kolbeinsvik vurderer privatskular etter at kommunestyret vil leggja ned skulane deira. Montessori-skular er det som bygdene vurderer nærare.

Til sjuande og sist hoppa Narve Møgster av Frp-skuta, men som derimot fek støtte av Edvard Johannes Stangeland (Sp) og Kai Eliassen (KrF). Dermed vart det 11 mot 10 stemmer i favør nedlegginga i kommunestyret.

– Det er mange usvara spørsmål her, og me har eit for tynt grunnlag å fatta avgjerda på, sa Liv Bente Storebø (H).

Lars Knut Aarland (Sp) var langrt frå nøgd med at Edvard Johannes Stangeland valde å bryta med partilina i saka. Stangeland svarte med å sjå i bordet og å konstatera at han sjølv hadde den ansvarlege hatten på, medan Lars Knud hadde SP-hatten på seg.

Attendeblikket er ført i pennen av Trond Hagenes. Me har berre nytta nyhendesaker, ingen kommentarar eller leiarar i dette attendeblikket.