– Eg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentleg betre, seier samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i Frp. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB / NPK
– Eg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentleg betre, seier samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i Frp. Arkivfoto: Fredrik Hagen / NTB / NPK

Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst ei halvering av ferjeprisane.

Dei tre partia har fleirtal saman på Stortinget. Men kniving dei imellom om nøyaktig korleis løftet skal formulerast, har til no gjort det umogleg å nå fleirtal for noko som helst.

Ap, Sp, SV og Frp hadde eit møte måndag klokka 15 for å diskutera saka, men braut opp etter ein dryg halvtime for å rådslå kvar for seg.

Måndag kveld kom dei, saman med Raudt, altså til semje om denne formuleringa:

– Stortinget ber regjeringa komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte ferjetakstar allereie for inneverande år, og ein forpliktande plan for halvering av ferjeprisar på både riksvegs- og fylkesvegsamband. Løysingar for lågare takstar for pendlarar skal prioriterast og reduksjonen skal finansierast av staten, skriv partia i forslaget.

Frp skuffa

– Eg er glad for at vi kom såpass langt, men det primære forslaget vårt var vesentleg betre, seier samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Han er skuffa over at det ikkje fekk støtte for å løyva 1,5 milliardar kroner i krisepakken for å halvere ferjeprisane allereie i år.

– Dette kunne Ap og Sp sørgt for at fekk fleirtal, men det ønskte dei ikkje. Det er synd, fyrst og fremst for alle pendlarar og andre som er avhengige av ferjene i det daglege langs kysten vår, seier Hoksrud.

Høgres Mudassar Kapur – som leier finanskomiteen på Stortinget – meiner det er viktigast å få gjennom den nye koronatiltakspakken tysdag.

– Store delar av befolkninga langs kysten er avhengig av eit godt og rimeleg ferjetilbod. Høgre er opne for å vurdera forslag knytt til dette, men me meiner som me har sagt heile tida at denne diskusjonen høyrer heime i samband med statsbudsjettet og ikkje i ein koronakrisepakke.

Milepæl

Nestleiar i Arbeidarpartiet, Bjørnar Skjæran, meiner semja først og fremst er ein gledesdag for folk på kysten.

– Når det er fleirtal på Stortinget blant parti som trekkjer i same retning, så fortener kystfolket at ein kjem til semje. Eg vil rosa dei andre partia som har lagt kjepphestar til side, som har vore pragmatiske og komme fram til ei felles løysing, seier han til NTB.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik kallar semja ein milepæl.

– Så er me på ingen måte i mål. Me vil gå lenger, med gratis ferjer til øyar som ikkje har fastlandssamband, vera tydelege på kostnader til pendlarar og få med hurtigbåtar, som mange pendlarar bruker, seier han til NTB.

Valløfte

Forslaget vil bli stemt over i samband med behandlinga av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i tysdag.

Det heile byrja med eit valløfte frå Ap om ein gradvis halvering av ferjeprisane over fire år. Før forslaget måndag kveld vart godkjent, låg tre ferjeforslag inne i innstillinga frå finanskomiteen i saka

Aps forslag vart raskt møtt med eit overbod frå Frp. Løftet deira er gratis ferjer på sikt, men ei halvering av prisane allereie i år. Det er det dei altså ville fått til med ekstraløyvinga på 1,5 milliardar.

Raudt er det einaste partiet som har sagt at dei ønskjer å støtte alle forslaga.

Støtte òg frå MDG

MDG var ikkje ein del av samtalane om ferjeprisane måndag, men partileiar Une Bastholm seier i ein kommentar til NTB at dei kjem til å støtte forslaget frå resten av opposisjonen.

– Ferjeprisdebatten har vore eit merkeleg syn dei siste vekene, og ber preg av overbodspolitikk og valkamp. MDG har over fleire år foreslått 20 prosent billegare prisar på ferje og kollektiv i heile landet, som kjem mange fleire til gode enn å behandla ferjeprisane isolert. I motsetning til mange andre parti som nyleg har komme på banen, har vi òg sett av pengar til det i dei alternative statsbudsjetta våre, konstaterer ho.