Organisasjonen Norsk Friluftsliv meiner bygging i strandsona er eit stort problem for både naturen og friluftslivet. Foto: Lars Verket/Norsk Natur/NPK
Organisasjonen Norsk Friluftsliv meiner bygging i strandsona er eit stort problem for både naturen og friluftslivet. Foto: Lars Verket/Norsk Natur/NPK

Norsk Friluftsliv krev strengare reglar for bygging i strandsona

Organisasjonen Norsk Friluftsliv reagerer sterkt på at tre norske kommunar har gitt dispensasjon frå byggjeforbodet i strandsona i 85 prosent av sakene.

Tala skriv seg frå ein rapport frå Sivilombodet, der dei undersøkte dispensasjonspraksisen i dei tre kommunane Mandal (no Lindenes), Kragerø og Askøy i perioden 2016–2019. Sivilombod Hanne Harlem karakteriserte funna som urovekkjande.

Generalsekretær Bente Buer i Norsk Friluftsliv er samd i dette. Ho meiner det går ut over både friluftslivet og naturen vår.

– Det er eit nasjonalt mål at alle innbyggjarane skal ha god tilgang til strandsona. Trass i byggjeforbodet i 100-metersbeltet, er det likevel areala langs sjøen som er under sterkast utbyggingspress her i landet, seier ho.

Buer meiner det er naudsynt med ei innstramming av lovverket som skal verne strandsona, og ikkje ei oppmjuking. Ho viser til at regjeringa i fjor foreslo ei endring i plan- og bygningslova, som inneber at kommunane vil få større handlingsrom i dispensasjonssaker.

Ho meiner ei slik endring vil vere dårleg nytt for naturen og friluftslivet.

<p>(©NPK)</p>

bent.tandstad@npk.no