Lakselus er ein trussel for utvandrande laksesmolt. Foto: Lars Asplin / HI
Lakselus er ein trussel for utvandrande laksesmolt. Foto: Lars Asplin / HI

Havforskingsinstituttet: Om lag 40 prosent av smålaks døyr av lakselus

Nytt arbeid Havforskingsinstituttet har gjennomført, viser at over 40 prosent av smålaksen som vandrar ut frå nokre av elvane på Vestlandet for å beite i havet, døyr av lakselus.

Havforskingsinstituttet har teke heilt nye modellar i bruk for å analysera kor mykje villaks frå kvar elv som døyr etter angrep av lakselus. Modellen er ein kombinasjon av fleire metodar, skriv E24.

– Forskarane analyserer vandringsmønsteret til laksen, tidspunkt for utvandring, gjer analysar av genetikken til laksen, tidspunkt for blomstring av lus og teljing av talet på lus på villfisk som blir fanga i sjøen, fortel forskingsdirektør Geir Lasse Taranger i HI.

Ifølgje den nye modellen er døyelegheita høgast i elvane på Vestlandet, fordi oppdrettsanlegga står tett. Vestlandet har òg dei lengste fjordane – Hardangerfjorden og Sognefjorden, der villaksen har den lengste vandringsruta mot havet.

Modellen til HI viser kor mange lakselus som set seg på fisken, og kor stor del av laksefisken som sannsynlegvis vil døy på grunn av skadar frå lus. Laksen har alltid møtt lus i saltvatn, og vendt tilbake til ferskvatn der lusa slepper taket.

Kor mykje fisk som døyr er eit viktig spørsmål for oppdrettsindustrien og forvaltninga av den ville lakse- og sjøaurebestanden.