Den større hummaren får veksa seg stor i verneområdet ved Trollsøy, men i veldig mindre grad utanfor.
Den større hummaren får veksa seg stor i verneområdet ved Trollsøy, men i veldig mindre grad utanfor.

Kronikk:

Hummerfredning gir økt bestand og større hummer

Resultatene fra årets prøvefiske etter hummer viser at bestanden øker i fredningsområdet ved Trollsøy, men i referanseområdet rundt øyene sør for Trollsøy faller bestanden kraftig tilbake tre uker etter åpningen av hummerfisket den 1. oktober. I fredningsområdet øker dessuten størrelsen på hummeren, mens i referanseområdet reduseres størrelsen med ca. 1,5 cm. Dette viser at fisket er en vesentlig årsak til lav hummerbestand, og at det stort sett er hummer like over minstemålet som dominerer fangstene utenfor fredningsområdet.

Fredningsområdet for hummer ved Trollsøy ble etablert ved starten av hummersesongen i 2018. Havforskningsinstituttet har i samarbeid med Austevoll videregåande skule gjennomført et prøvefiske etter hummer i fredningsområdet og et referanseområde siden 2019, både like før og ca. tre uker etter sesongen starter. Resultatene fra 2020 er klart i tråd med resultatene fra 2019. Det fiskes med 20 teiner i en uke, og teinene trekkes daglig, både i frednings- og referanseområdet. Dette gir 80 teinedøgn i hvert av disse områdene. Årets fiske ble imidlertid noe påvirket av dårlig vær under fisket i oktober, og en del teiner måtte stå i to døgn. Dette kan ha påvirket fangsteffektiviteten (antall hummer fanget pr. teine pr. døgn).

Fangsteffektiviteten er generelt økende i fredningsområdet, men i referanseområdet går den kraftig tilbake de første ukene av hummersesongen. Før sesongstart ble det i 2019 fanget 1,8 hummer i fredningsområdet ved Trollsøy for hver hummer som ble fanget i referanseområdet, mens dette steg i oktober etter sesongstart til 7,1 hummer ved Trollsøy for hver hummer fanget i referanseområdet. Tilsvarende tall for 2020 var 2,3 ganger flere hummere ved Trollsøy før sesongen, noe som økte til 8,2 ganger flere hummere tre uker etter sesongstart. Siden fangsteffektivitet er et mål på hvor mange hummer som finnes i sjøen så viser figuren over fangsteffektiviteten en klar tendens til at antall hummer generelt øker i fredningsområdet. Den kraftige nedgangen begge årene etter at sesongen er startet viser at hummerfisket er den viktigste faktoren til at bestanden holdes nede.

Også når det gjelder størrelse på hummeren så fører fisket til en kraftig nedgang i referanseområdet etter at sesongen er startet. Det intensive fritidsfisket fjerner individene som akkurat nådd over minstemålet. Nedgangen i størrelse i referanseområdet er på om lag 1,5 cm kun etter 3 ukers fiske. Anledningen for hummeren til å vokse seg større er derfor begrenset der det er fritt fiske i sesongen, og hummer som har nådd over 30 cm i referanseområdet vil effektivt fiskes opp slik figuren viser. I fredningsområdet er det derimot flere hummere som er over 30 cm, og denne andelen forventes å øke i årene fremover. Bestandsutviklingen ved Trollsøy er avhengig av at fredningen overholdes. I 2020 er det funnet flere ulovlige redskap innenfor bevaringsområdet, deriblant 3 hummerteiner midt i oktober. Fredningen innebærer at det ikke er lov å bruke faststående redskap innenfor fredningsområdet, inkludert line, garn, ruser, teiner eller snik.

Fiskeridirektoratet har nettopp oppfordret kommunene om å opprette flere fredningsområder for hummer. Med de positive erfaringene vi har hatt allerede etter to år ved Trollsøy, er det derfor en oppfordring til kommunen om at det settes i gang arbeid for å etablere nye fredningsområder. Både mer innelukkede og sentrale områder som vil gi større lokal rekruttering, og områder lengre vest i kommunen bør vurderes.

Terje van der Meeren