Elever fra Austevoll vidaregåande skule måler hummer under fisket høsten 2019. Foto: Andreas Risøy.
Elever fra Austevoll vidaregåande skule måler hummer under fisket høsten 2019. Foto: Andreas Risøy.

Terje van der Meeren:

Første resultater fra hummerfredningsområdet ved Trollsøya

Har fredningen av hummeren ved Trollsøya hatt noen effekt? Nedenfor får du et innblikk i resultatene fra de første undersøkelsene etter at fredningsområdet ble opprettet. Resultatene er ikke overraskende. De viser at det kan være behov for flere fredningsområder i Austevoll.

Like før hummersesongen startet i 2018 ble det opprettet et fredningsområde for hummer rundt Trollsøya og holmene på vestsiden (Småholmane og Grøningen). I 2019 har Havforskningsinstituttet og Austevoll vidaregåande skule samarbeidet om undersøkelser for å kunne vurdere effekter av hummerfredningen. Det ble gjennomført et forsøksfiske etter hummer både i fredningsområdet ved Trollsøya og i et referanseområde uten fredning ved øyene sør for Trollsøyosen. Fisket ble gjennomført i to perioder, både siste uken før hummersesongen startet og i slutten av oktober etter tre uker med hummerfiske. Det ble gitt tillatelse til å bruke hummerteiner uten rømmingsåpninger, og alle hummerne ble målt før de ble sluppet ut igjen. Teinene stod ett døgn i sjøen og ble flyttet til nye posisjoner hver dag innen de to områdene.

I fiskeperioden før sesongen startet ble det funnet 67% mer hummer i fredningsområdet enn i referanseområdet uten fredning (Figur 1). Her er det interessant at 2019 er det andre året med fredning. Første året området var fredet (2018) ble det fanget omtrent like mange hummer i fredningsområdet tre uker etter sesongstart som i referanseområdet før sesongstart i 2019. Resultatene tyder på at hummerbestanden i fredningsområdet ble beskyttet av fredningen i 2018, og at bestanden her har økt fra 2018 til 2019.

Totalt antall hummere fanget i uken før og tre uker etter start av hummersesongen i bevaringsområdet ved Trollsøya og i referanseområdet hvor hummerfiske er tillatt.

Etter at hummerfisket har pågått i 3 uker viser undersøkelsen at det har vært en stor nedgang (73%) i hummerbestanden i referanseområdet, mens det var en svak økning (10%) i fredningsområdet (Figur 1). Kun åtte hummer ble fanget på 80 teinesett i referanseområdet, noe som gir 0,1 hummer pr. teine pr. døgn (Figur 2). Dette viser at fiskepresset er meget stort i referanseområdet med lovlig fiske. Vi så det samme i referanseområdet i 2018 der fangsten i løpet av undersøkelsen siste uken i oktober var på samme lave nivå som i 2019.

Fig 2: Fangst av hummer totalt og av ulike størrelser i referanseområdet hvor hummerfiske er tillatt, før og tre uker etter start av hummersesongen. Totalfangsten «Før» og «Etter» tilsvarer henholdsvis 30 og 8 hummer (se Figur 1

Siden vi har målt størrelsen på hummeren kan vi si noe om hvilken hummer som forsvinner de 3 første ukene av fangstsesongen. Før sesongen var gjennomsnittet av totallengden rundt 25 cm (Figur 3). Etter sesongen er det en svak økning av totallengden i fredningsområdet, mens den er redusert med ca. 1,5 cm i referanseområdet. Et nærmere blikk på dette viser at det er først og fremst hummer større enn 25 cm som forsvinner fra referanseområdet, med en reduksjon på 94 prosent, men også hummer mindre enn 25 cm ble redusert med 48% (Figur 2). Siden det ble fanget kun 8 hummer i referanseområdet i slutten av oktober, er det en god del usikkerhet knyttet til hvilken hummerstørrelse som forsvinner. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at hummerfiskerene i referanseområdet tar undermåls hummer. Derimot er det klart at hummerfisket utøver et betydelig press på hummerbestanden.

Fig 3. Gjennomsnittsstørrelse av hummer fanget i bevaringsområdet ved Trollsøya og i referanseområdet hvor hummerfiske er tillatt, før og tre uker etter start av hummersesongen i 2019.

Hummerfisket ser ut til å ta ut ung hummer som nettopp har rekruttert til fangstbar størrelse (25 cm totallengde). I løpet av de tre første ukene etter åpningen av hummerfisket forsvinner nesten 3 av 4 hummer i referanseområdet, mens antallet øker litt i bevaringsområdet. Med et slikt fangstpress vil nye årsklasser fiskes raskt opp, trolig i løpet av noen få år. Et vedvarende uttak på 75% vil for eksempel fjerne 98% av rekruttene innen fire år! Andelen av stor hummer vil derfor være svært lav eller fraværende. Dette er ugunstig siden det er de eldre individene som kan bidra mest til nye generasjoner.

Det vil bli interessant å se hvordan hummerbestanden i bevaringsområdet ved Trollsøya vil utvikle seg videre, om det blir både rekruttering av nye generasjoner, økt mengde hummer og økt størrelse på individene i bestanden her. I referanseområdet forventes det at det store fiskepresset vil holde bestanden og størrelsen på hummeren nede. Resultatene her peker allerede på behovet for ytterligere beskyttelse av hummeren. Det er derfor naturlig å stille spørsmålet om det bør etableres flere fredningsområder for hummeren i Austevoll?