Rektor og leiar i prosjektgruppa i Kolbeinsvik Tom Johnson fekk sleppa til under måndagens kommunestyremøte. Marsteinen presiserer at han ikkje er blant dei som har signert klaga denne saka omhandlar.
Rektor og leiar i prosjektgruppa i Kolbeinsvik Tom Johnson fekk sleppa til under måndagens kommunestyremøte. Marsteinen presiserer at han ikkje er blant dei som har signert klaga denne saka omhandlar.

Klagar på vedtaket i skulesaka

Rektor og leiar i prosjektgruppa i Kolbeinsvik Tom Johnson fekk sleppa til under måndagens kommunestyremøte. Marsteinen presiserer at han ikkje er blant dei som har signert klaga denne saka omhandlar.

Rektor og leiar i prosjektgruppa i Kolbeinsvik Tom Johnson fekk sleppa til under måndagens kommunestyremøte. Marsteinen presiserer at han ikkje er blant dei som har signert klaga denne saka omhandlar.

27 foreldre krev at det siste vedtaket i skulesaka vert underkjend, og at vedtaket i sak 005/15 frå februar vert ståande. Dette kjem fram i ei klage som vart sendt til administrasjonen og kommunestyrepolitikarane i Austevoll kommune i går kveld. E-brevet vart òg sendt til Fylkesmannen og Sivilombodsmannen.

– Dette ser me på som ei hastesak. Dette er ei alvorleg sak som omhandlar barn og elevars rettar, og me ber difor om at Austevoll kommunestyre handsamar saka snarast, slik at ikkje elevane vert ytterlegare skadelidande av kommunestyret si feilaktige sakshandsaming og vedtak, skriv foreldra som i går kveld klaga inn vedtaket i sak 031/15.

Ugyldig
Foreldra finn heimel i forvaltningslova når dei vel å krevja måndagens vedtak ugyldiggjort. I paragraf 35, som tek føre seg omgjering av vedtak utan klager – slik dei definerer reverseringa i denne saka – heiter det seg at eit forvaltingsorgan kan gjennomføra omgjeringa dersom a) endringa ikkje er til skade for nokon vedtaket rettar seg mot eller direkte tilgodeser, eller b) opplysingar om vedtaket ikkje er kome fram til vedkommande og vedtaket heller ikkje er offentleg kunngjort, eller c) vedtaket vert serr på som ugyldig.
– Vedtaket 005/15 er ikkje kjent ugyldig (§35c), vedtaket er underretta (§35b) og gjer skade for dei vedtaket rettar seg mot (§35a). Me kan difor ikkje sjå at omgjeringa av vedtaket er gyldig, etter forvaltningslova.

Heile klaga kan du lesa her:
klage_på_omgjering

Av: May Linn Clement