Politisk kommentar: Løftebrot og oppryddingsaksjon

Skulepolitikk som smakar av struktur er alltid ei heitt potet i Austevoll. Mange har, heilt forståeleg, sett poteta i halsen. Med i biletet er vedlikehaldsrapportar som forsvann i ei skuff på kommunehuset, utan at dei vart førde i postlista. Politiske lovnadar om høg standard på skulebygg i bygdene, og Helge André Njåstad (Frp) sin påstand frå talarstolen i kommunestyret om at ingen bygdeskular vert nedlagde før bygdene vil det sjølve – seinast i april i år. Lokalpolitikarane har ikkje evna til å handtera prosessen og har ikkje makta å ha noko form for visjon for framtida i Austevoll-skulen, men i staden enda opp med å hissa på seg bygdene som no etter alt å dømma likevel kjem til å mista barneskulane sine.

Korleis sikrar me best mogleg pedagogisk kvalitet for elevane i austevollskulen med dei midlane me har til rådvelde, burde vore det fyrste spørsmålet ein stilte. I staden kom heile debatten feil ut frå hoppkanten ved at Selbjørn skule fekk pengar til si utbygging utan at ein på førehand hadde teke seg tid til å tenkja heilskap. Heller ikkje i neste runde var den politiske leiinga djerv nok til å tenkja heilskap og løfta blikket bort frå ein rein lokalitetsdebatt, og såg ut til å tenkja kortsiktig og pragmatisk. Dessutan blanda private interessentar seg inn i totalbiletet ved å stilla vilkår for eit betydeleg økonomisk bidrag knytt til eit komande symjebasseng. Den enkle motstands veg, og tre av skulane vart sendt ut på totalentreprise. Berre anbod på Storebø, medan Trolandshamar og Kolbeinsvik var i for dårleg stand til at anbydarane hadde våga å gje seg i kast med dei. Så dukka brått rapportane om Trolandshamar og Kolbeinsvik opp etter lokalavisa si graving i saka, og avslørte enorme kostnadar knytt til enkle rehabiliteringsbehov dei neste ti åra. Der og då i februar 2014, burde noverande ordførar teke grep, helst i form av avlysing av anbodskonkurransen på Storebø og i staden gått for ei leveleg løysning som heile den nordlege delen av kommunen kunne leva med. I staden sa Møgster Klepsvik at ho var redd for at kommunen då ville bli stempla som useriøs.

– For Framstegspartiet sin del meiner me at strukturendringar må komma frå bygdene sjølve, og ikkje verta tredd nedover øyra deira.

Kommunestyrerepresentant Helge André Njåstad (Frp), april 2014

Lokalavisa reagerer kraftig på tidlegare ordførar Helge André Njåstad sine stadige forsikringar om at kommuneøkonomien ikkje treng å svartmålast, trass i at fylkesmann og delar av opposisjonen har åtvara mot den tilsynelatande lause livreima. Eit halvt år seinare har pipa fått ein annan lyd, og Njåstad gjennomførte denne veka canossagangen sin i formannskapen, rett nok ikkje utan å prøva å kasta skulda på andre enn Framstegspartiet sjølv. Kommuneøkonomien er brått vorte i trongaste laget.

Der Njåstad feila som ordførar, har Møgster Klepsvik makta å endeleg seia at nok er nok. Rett nok vel me å stilla spørsmål ved ein høg kostnad på den nye brannstasjonen som er under bygging, og etterlyser ei klar uttalt prioritering på kvar kommunen vil med investeringane sine. Store investeringar gjev press på driftsbudsjetta, som i sin tur syt for lærarar i klasseromma og materiell til elevane. Fem barneskular gjev ein kostbar struktur, særleg etter at ein har lagt ut 200 millionar rehabilitering på dei.

Problemet for heile det politiske Austevoll, kanskje med unnatak av Arbeidarpartiet som stadig har åtvara mot både prosess og kostnadar på sitt noko forsiktige vis, er at vendinga kjem altfor seint. Teikninga var på veggen allereie i februar, og pragmatismen fekk likevel råda grunnen alt for lemge.

Det kan finnast like gode argument for små skular som større einingar når ein diskuterer det reint pedagogiske. Per i dag er det vanskeleg å finna sakleg argumentasjon for at elevane ved dei mindre skulane i kommunen vår får dårlegare tilbod enn ved dei større einingane. Det er heller ikkje slik, vil me hevda, at ein stor skule automatisk får betre leiing i kraft av storleiken sin. På store skular, til liks med små, er det einskildpersonane som fyller rektorstolane og lærarane ute i klasseromma som syt for kvaliteten til elevane.

Til sjuande og sist er ikkje uventa økonomien avgjerande for vegen vidare. Lokalavisa meiner med handa på hjarta at det er nedslåande at lokalpolitikarane har vedteke å byggja ut brannstasjon til 14 millionar, og nokre månadar seinare ser seg nøydde til å de facto leggja ned Møkster som bustadplass for barnefamiliar nokre månadar seinare.

Ført i pennen av redaktor Trond Hagenes