FULLVERSJON: Skulevitjing gav ny giv

Elevstolar med hjul, klasserom i opne lokale og bibliotek i vrimleareal. Då arbeidsgruppa for ny skule i Austevoll vitja tre skular i Fjell kommune og på Askøy var dei ute etter gode idéar og verdifullt tankegods, noko dei i alle høve såg ut til å tileigna seg.

Kommunen har vald å satsa på skulen. Snart vil Selbjørn skule framstå med nytt andlet, medan planlegginga av ei ny skule nord i kommunen er i full sving. Nedlegging av skulane på Storebø, Trolandshamar og i Kolbeinsvik er ikkje berre på alle sine tunger, det kan sjå ut til å verta eit faktum, om alt går etter politikarane sine intensjonar. Det er berre spørsmål om tid og ikkje minst pengar. Planen er ei endring av skulestrukturen gjennom å samlokalisera skulane til ein stor skule på Eidsbøen, like ved ungdomsskulen.

– Dersom kommunestyret fattar vedtak om ny skule nord i kommunen, kan skulen i beste fall vera ferdig allereie i 2015 eller 2016, fortalde kommunalsjef Liv Margareth Østervold, som la til at det til hausten vil vera folkemøte der ein kan koma med innspel.

Ynskjer fleksibilitet

– Me vil ha store klasserom og større fleksibilitet, var kommentaren frå kommunalsjefen under omvisinga på Hop barneskule på Askøy. Trass i at han var bygd i 2009 viste han seg å vera blotta for moderne tankegang, med det tradisjonelle skulebygget sitt, lange, smale gangar og små klasserom. At ein må heilt opp til fjerdeetasjen for å komma til administrasjonen var arbeidsgruppa lite imponert over.

– Aldri om me ville vald å legga administrasjonen så langt unna. Han er jo sjølve kjernen, meinte Liv. Og at det vart ein del springing att og fram, måtte skuleinspektøren vedgå. Vitjinga på den tradisjonelle skulen var likevel nyttig. Gruppa lærte nemleg ein heil del om korleis dei ikkje vil ha det på den nye skulen, for ikkje å snakka om kva for nokre feller dei bør unngå. Skuleinspektøren var meir enn villig til å gje råd.

– Tenk allsidig og pedagogisk i planlegginga, var konklusjonen ho kunne gi. Funksjon av rom, dørkantar, små ting med stor tyding, mellom anna ein mikrofon ein av lærarane hadde på seg, som var kopla til eit anlegg for dei hørselshemma fanga fort merksemda til gruppa.

– Det er slike ting som er nyttig for oss, sa Renate Møgster Klepsvik, politisk leiar i utvalet for oppvekst og kultur. Liv var samd og understrekte tydinga av å legga til rette for barn med handikap.

Utfordringar

Liljevatnet, ein stor fargerik barneskule i Fjell kommune bygd i 2005 falt noko meir i smak hos gruppa, grunna store opne rom og behagelig interiør. Med eit stort skulekjøken med disk ut mot elevhallen, ikkje minst eit ope bibliotek midt i vrimlearealet var dei som bergtekne. Skula var delt opp i ulike basar for klassane med ope klasserom, kombinert med gang og garderobe utan nokon form for skilje. Ein god idé ifylgje arbeidsgruppa, rettnok med mindre justeringar.

– Den nye skulen skal gje moglegheiter, ikkje avgrensingar. Difor kan fleksible vegger og dører mellom basane vera ei løysing, stadfesta Renate.

Skulen i Austevoll vil vera dimensjonert for eit elevtal på kring 450 elevar, men grunna høg befolkningstilvekst vil kommunen legga til rette for tilbygg for framtida. Arbeidsgruppa som har fått mandat til å prosjektera og planlegga nybygget, har eit halvt år igjen av planleggingsfasen. Dei kunne fortelja at neste steg vil vera å gå vidare med ei tomt, estimera storleik og laga ein romplan. Utfordringane er likevel mange. At ingen av skulane i kommunen er helseverngodkjend er noko som har ulma i lang tid, og for nokre av skulane byrjar det å hasta. Medan rektor ved Trolandshamar skule Vibeke Storebø bekymrar seg for infrastrukturen på Storebø knytt opp mot skulen, er Renate oppteken av å ta dei økonomiske utfordringane i betraktning under prosessen, til tross for at kommunen er ute av ROBEK. Gruppa synte interesse for kostnadane bak skulane dei vitja, men ville ikkje kommentera økonomien for skuleprosjektet til lokalavisa. Det var funksjon og pragmatiske aspekt ved bygga som i hovudsak var på agendaen for denne vitjingsdagen.

Tomas Reikvam representerte lærarorganisasjonane og som den einaste læraren tilstade i gruppa kunne han komma med meir praktiske vurderingar av bygga i forhold til lærarsituasjonen. Då han fekk auge på garderobane til dei ulike klassane kunne han konstatera at det er ved inngangane og garderobane at det skjer seg når det er stor pågang av elevar. Den utvalde gruppa håper fleire lærarar vil engasjera seg etter kvart.

– Det er særs viktig for oss at lærarar får kjennskap til prosjektet, at dei som sit med verdifull kunnskap får innverknad og moglegheit til å komma med kommentarar undervegs, understrekte kommunalsjefen under synfaringa.

Maria Gabriela Fehr Johansen

Skuleinspektøren viste villig fram Hop barneskule og fortalte arbeidsgruppa kva for nokre fellar dei bør unngå under skulebygginga.

Arbeidsgruppa for ny skule i nord vart både imponert og overraska over fasilitetane då dei vitja tre skular i Fjell kommune og på Askøy.